Mgr.Bc. Markéta Jandeková - vedoucí organizace

Marketa   Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu UP v Olomouci, obor bakalářský německý jazyk a Filozofickou fakultu UP, jednooborovou magisterskou bohemistiku. Během dalších let jsem absolvovala mnoho certifikovaných seminářů a kurzů. Přesto tvrdím, že našimi největšími učiteli jsou děti s PAS.

Jsem spoluzakladatelkou organizace JAN z.s. - motivací mi byla moje dnes již dospělá dcera, která se narodila jako zdravá, ale postupně se u ní projevila porucha autistického spektra.

V organizaci pracuji jako vedoucí a také poradce rané péče - pedagog. Jsem zodpovědná za všechny výkazy a tabulky, které odevzdáváme - a že jich není málo. Také píšu granty a hledám možnosti rozvoje pro další roky.

Mám v oblasti PAS vizi, nápady, zkrátka invenci. Hlavní ideou jsou pro mě možnosti. Je důležité, aby děti a dospělí s PAS měli možnost volby mezi kvalitními službami - ať už sociálními, zdravotními, volnočasovými - komunitními. Zatím je to spíš výběr z nouze, ne pestrá nabídka. Postrádáme větší začlenění do společnosti! Lidé s PAS často nepotřebují tak speciální věci, a pokud ano, spousta se jich dá uskutečnit v běžném prostředí - s vrstevníky. Nehledejme to, co nás vyčleňuje, ale to, co nás vzájemně spojuje - a toho je mnoho.

Ve volných chvílích mám ráda divadlo, kulturu a lidi !

Vzdělávání:

Kvalita v sociálních službách a management kvality /66hod., Centrum komunitní práce

Nezávislé zprostředkování /64hod., Quip – společnost pro změnu

Mezinárodní konference v rámci projektu „Pojďme do toho společně II“ /14hod., Vzdělávání s.r.o

Komunikace s rodinou uživatele sociálních služeb /16hod., Vzdělávání s.r.o.

Práce s klienty s problémovým chováním /8hod., APLA

Motivace jako prostředek efektivního zapojení do prac. činností u osob s PAS /8hod., Vzdělávání s.r.o.

Dokumentace v sociálních službách podle Standardů kvality v soc. Službách /7hod., Neziskovky o.p.s.

Základy HANDLE přístupu /12hod., The Handle institute

Totální komunikace /8hod., Quip – společnost pro změnu

Školení v metodách alternativní komunikace /3hod., Logo o.s.

Vytváření inkluzivní školy /16hod., Rytmus

Tvorba multisenzorického prostředí (snoezelen) /8 hod., Zřetel s.r.o.

Rozvoj hrou /20hod., Cecavová Linda

Konference „Tam, kde postižení není překážkou...“ /Rytmus

Konference pracovníků v rané péči /Společnost pro ranou péči

Mgr. Sylva Kočí - vedoucí rané péče

Sylva-web

Vystudovala jsem pedagogickou fakultu UP v Olomouci, obor speciální pedagogika – matematika. Pracovala jsem nejdříve s dětmi a dospělými s mentálním handicapem.   

Po mateřské dovolené se cíleně orientuji na problematiku autismu, která mě nesmírně přitahuje. Hodně přemýšlím nad tím, proč jsou děti s autismem tak krásné (nestigmatizované) a proč jich tolik přibývá. Dnes jsem přesvědčená, že je to proto, aby lidstvu ukázaly, že je naše společnost nemocná. Nemocná právě v tom, v čem jsou „nemocní“ autisté. Lidstvo má nemocné vztahy, lidé se stále více separují, komunikují přes stroje, jeden druhého zdánlivě nepotřebuje. Jen vzácně vidíme krásné vztahy v rodině, ve škole, v práci…..

Myslím, že autisté jsou tady, aby ukázali na skutečný problém. A my se je snažíme pomocí nejrůznějších terapií vrátit k nám, vrátit do reálných vztahů, chceme, aby s námi komunikovali, aby s námi prožívali ty nejobyčejnější věci denního života. Ano, to chceme pro děti s autismem……ale chceme to vlastně všichni, naučit se, jak dobře a s láskou žít ve vztazích ten úplně obyčejný život. Proto děkuji všem dětem s autismem, kteří nejen mě už tolik naučily.  

Vzdělávání:

Odborný seminář Individualizovaná auditivní stimulace podle Dr. Johansena

Odborný seminář Neuro-vývojové stimulace

Stáž v Centru behaviorálních terapií, Zabrzo, Polsko, terapie ABA

Školení Seznámení s metodami práce Centra terapií behaviorálních

Vzdělávací seminář Práce s klienty s problémovým chováním

Vzdělávací program Způsoby jednání a komunikace s osobami s PAS

Workshop Kolaborativní praxe ve školách a jiných vzdělávacích kontextech

Kurz Konceptuální učení – příprava dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na vstup do školy

Vzdělávací program Systém Body-Mind Centering a jeho využití při práci s dětmi s postižením

Odborný seminář Obnova lásky v rodině

Vzdělávací program Tvorba multisenzorického prostředí a pomůcky pro rozvoj smyslů

Odborný seminář Diagnostika dětí s PAS

Vzdělávací akce Nácviky sociálních dovedností

Přednáška Struktura a strukturované úkoly pro děti s autismem

Školení Metody alternativní komunikace

Odborný seminář Neurovývojové odlišnosti z perspektivy HANDLE přístupu 

Mgr. Beata Tobolová - poradce rané péče

Beata

 Vystudovala jsem pedagogickou fakultu UP v Olomouci, obor speciální pedagogika – komunikační techniky, a následně navazující studium na MU v Brně, obor speciální pedagogika pro více vad.

Po absolvování jsem učila v praktické škole jednoleté pro žáky s kombinovaným postižením a autismem.

Během mých studijních let v Olomouci jsem začala působit v organizaci JAN jako dobrovolník a později jako asistent na letních příměstských táborech. Nyní pro JAN z.s. pracuji jako poradce rané péče a povedlo se mi získat nejcennější titul – paní doktorka na hračky!

Práci s dětmi s autismem vnímám jako obrovskou životní lekci, kdy ony jsou mými učiteli a já se snažím být trpělivým žákem.

 

Vzdělávání:

Odborný seminář Individualizovaná auditivní stimulace podle Dr. Johansena

Nástavbový kurz Bazální stimulace (akreditovaný kurz MPSV)

Úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace – Pohybem se učíme

Kurz Pohybem se učíme – Neuro-vývojová stimulace ve školní praxi

Vzdělávací seminář Práce s klienty s problémovým chováním

Konceptuální učení – příprava dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na vstup do školy

(akreditovaný kurz MŠMT)

Využití nových komunikačních technologií usnadňujících dorozumívání osobám s PAS

(akreditovaný kurz MPSV)

Základní kurz Bazální stimulace (akreditovaný kurz MPSV)

Úvodní seminář Základy Movement Lesson s Michelle Turner

Využití ABA při výchově a vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra

Základní kurz HANDLE® přístupu (holistický přístup k neurovývoji a efektivitě učení)

Rekvalifikační kurz českého znakového jazyka – Unie neslyšících Olomouc

Mgr. Radka Hájková - poradce rané péče

 Vystudovala jsem obor fyzioterapie na LF MU v Brně a následně na FF UP v Olomouci obor psychologie. Po škole jsem měla možnost získávat zkušenosti s krizovou intervencí na Lince důvěry a postupně jsme se seznamovala s problematikou PAS v pražském AUTcentru. V současné době jsem zaměstnána jako poradce rané péče JAN z.s. a zároveň pracuji v Neurologicko kognitivně behaviorálním centru, kde se snažíme pomocí komplexního přístupu pomáhat lidem s neurologickými obtížemi. Mou velkou zálibou jsou vzdělávací aktivity. Od července nastupuji do dálkového studia ABA přístupu na Floridském technickém institutu.

Aplikovanou behaviorální analýzu (ABA) vnímám jako jeden z nejzásadnějších přístupů v problematice dětí s PAS. Věřím, že díky ní můžeme se všemi dětmi dělat úžasné pokroky.                V současné době jsem taktéž v psychoterapeutickém výcviku v Rodinné a systemické terapii, která pomáhá obohacovat mou práci nejen s dětmi, ale s celým rodinným systémem, do kterého při našich intervencích často vstupujeme. Téma autismu a podpora rodin, které se každý den potýkají s tímto onemocněním, je pro mne srdeční záležitostí. Vidím velký smysl v naší snaze rozvinout ABA přístup v ČR a založit komplexní centrum, které by bylo velkou nadějí pro mnoho rodin v našem kraji.

 

Vzdělávání:

Kurz Vývojová dysfázie

Stáž: Centrum pro kognitivní poruchy, neurologická ambulance FN - kognitivní trénink)

Praxe: ABA přístup pod vedením supervizorky Anne Quesnell BCBA

Senzorická integrace 1/2/3

Úvod do aplikované behaviorální analýzy - přípravný kurz pro behaviorální techniky RBTTM

Neuro-vývojová stimulace v školní praxi - pod vedením Marji Volemanové

Workshop Učení komunikačních dovedností u dětí s PAS a jinými vývojovými poruchami - pod vedením certifikovaného behaviorálního analytika Dr.Vincenta J. Carbona, Ed.D, BCBA-D

Výcvik v Internetovém poradenství

I. a II. stupeň v HANDLE terapii - pod vedením Paula a Jany Baptie

Psychoterapeutický výcvik v Rodinné terapii – Institut rodinné terapie, Praha

Kurz Psycholog ve zdravotnictví

Přípravný kurz ke zkoušce Poradce pro pozůstalé

Kurz Kompletní krizové intervence (tváří v tvář a po telefonu)

 

Mgr. Zuzana Svobodová - poradce rané péče

Vystudovala jsem mezioborové studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého, obor pedagogika – bohemistika. Poté jsem pracovala na Střední škole sociální péče jako učitelka českého jazyka a osobnostní výchovy.

Už během studií jsem se začala také věnovat canisterapii, která mě přivedla k práci nejen s lidmi s PAS. Nesmírně mě ta práce nabíjela a měla jsem možnost se začít v této problematice orientovat a vzdělávat. Nejvíce jsem se ale naučila od svého syna, kterému byly diagnostikovány poruchy autistického spektra. Díky této zkušenosti jsem mohla dál studovat, hledat cesty, ptát se a objevovat tento tajuplný svět. To mi umožnilo v sobě objevit velkou trpělivost a laskavost, která našim životům často chybí. 

Proto jsem se také rozhodla jít cestou poradce rané péče. Vše, co jsem poznala a naučila se díky svému synovi, chci předat dál. Pomoci rodinám, které jsou na začátku. Pomoci jim uchopit svůj život. Pomoci jim zvládat různé situace, vyslechnout, podpořit. A nejen jim.

Moc mě baví hledat motivaci, která mi pomůže dítě rozvíjet. Ráda vymýšlím a vytvářím vzdělávací aktivity pro děti s autismem.

Vzdělávání:

Znakový jazyk, Program celoživotního vzdělávání UP Olomouc

Canisinstruktor pro oblast rozvoje osobnosti, rekvalifikační kurz, SVOPAP vzdělávací centrum s.r.o.

Workshop „Rozvoj hrou“ (Jak pomoci lidem nejen s poruchou autistického spektra skrze nenásilnou terapeutickou hru)

Bc. Václava Zimová - administrativní pracovnice

Pocházím z Hranic na Moravě. Vystudovala jsem na pedagogické fakultě UP v Olomouci jednooborově německý jazyk a následně na VOŠ Caritas obor ošetřovatelství. Později jsem absolvovala kurzy účetnictví. V průběhu let jsem pracovala v domově důchodců, v hospicu, po mateřské dovolené jsem se věnovala práci v dětských skupinách jako „teta“.

V organizaci JAN z.s. jsem zakotvila v roce 2013 jako administrativní síla a zde jsem se mnohému naučila – od praxe v používání účetního programu a zásad účetní práce v neziskovce, přes „papírování“ všeho druhu a komunikaci s úřady až po dotační žádosti rané péče na obce a města.

V JANu tvoříme tým – naše pestré charaktery a schopnosti se doplňují, jdeme cestou nacházet to, co nás vzájemně spojuje.

Ve dnech osobního volna věnuji čas knihám, tanci, putování krajinou, setkávání s přáteli a svým nejbližším.

Vzdělávání:

Účetnictví a daňová evidence

Kurzy v rámci projektu „Rodina i práce“

Seminář „Proč mají děti vyrůstat v rodinách a ne v ústavech“

Semináře Montessori pedagogiky

Partneři

Jan Olomouc

Kontaktujte nás

Jdeme Autistům Naproti z.s.

Žilinská 198/26a

77900 Olomouc

Informujte se

E: jan.olomouc@gmail.com

T: 608 366 835